Museu del Ter CERM
Coneix el riu

Les vores de riu tenen la seva pròpia vegetació, que s’anomena vegetació de ribera. Forma una sanefa característica que va resseguint el curs del riu. Els boscos de ribera tenen una gran diversitat de flora i de fauna. Aquesta vegetació té un important paper a l’ecosistema com a:

  • Refugi d’animals i plantes
  • Corredor biològic o connector ecològic
  • Font d’aliment per a l’ecosistema
  • Filtre de contaminants de l’aigua
  • Estabilitzador dels marges i esmorteïdor de l’efecte de les riuades (retard de les crescudes, retenció de sediments, etc)
  • Millora de la recàrrega d’aqüífers
  • Regulador del grau d’insolació del riu i de la temperatura de l’aigua

A la pàgina de recursos trobareu una clau dicotòmica per a poder identificar la vegetació de ribera.

Arbres

	Àlber

Àlber
Populus alba

	Pollancre

Pollancre
Populus nigra

	Trèmol

Trèmol
Populus tremula

	Saule o salze blanc

Saule o salze blanc
Salix alba

	Gatell

Gatell
Salix atrocinerea

	Sarga

Sarga
Salix elaeagnos

	Saulic

Saulic
Salix purpurea

	Moixera

Moixera
Sorbus aria

	Moixera de pastor

Moixera de pastor
Sorbus torminalis

	Freixe de fulla gran

Freixe de fulla gran
Fraxinus excelsior

	Om

Om
Ulmus minor

	Vern

Vern
Alnus glutinosa

	Avellaner

Avellaner
Corylus avellana

	Auró blanc

Auró blanc
Acer campestre

	Blada

Blada
Acer opalus

	Auró negre

Auró negre
Acer monspessulanum

	Tell o til·ler

Tell o til·ler
Tilia platyphyllos

Arbusts

	Arç blanc

Arç blanc
Crataegus monogyna

	Roser

Roser
Rosa canina

	Esbarzer

Esbarzer
Rubus sp

	Saüc o soguer

Saüc o soguer
Sambucus nigra

	Heura

Heura
Heredera helix

	Sanguinyol

Sanguinyol
Cornus sanguinea

	Boix

Boix
Buxus sempervirens

	Aranyoner

Aranyoner
Prunus spinosa

Plantes herbàcies

	Boga	Boga
Tyhpa latifolia
	Canyís	Canyís
Phragmites australis
	Lliri groc	Lliri groc
Iris pseudacorus

Vegetació pròpia de trams de capçalera

Els trams de capçalera presenten espècies adaptades a temperatures fredes i a marges de pendent fort.

	Plàtan fals	Plàtan fals
Acer pseudoplatanus
	Erable	Erable
Acer platanoides
	Bedoll	Bedoll
Betula pendula
	Cirerer	Cirerer
Prunus avium
	Gatsaule	Gatsaule
Salix caprea
	Salze triandre	Salze triandre
Salix triandra
	Moixera de guilla	Moixera de guilla
Sorbus aucuparia
	Oma	Oma
Ulmus glabra

Vegetació pròpia de rius mediterranis

Hi ha una vegetació de ribera d’ambients pròpiament mediterranis, caracteritzats per suportar estius molt secs i una alta variabilitat de precipitacions al llarg de l’any i entre anys diferents.

	Freixe de fulla petita	Freixe de fulla petita
Fraxinus angustifolia
	Llorer	Llorer
Laurus nobilis
	Boga de fulla estreta	Boga de fulla estreta
Tyhpa angustifolia
	Roldor	Roldor
Coriaria myrtifolia

Vegetació de ribera de rius temporanis i efímers

Els rius temporanis i efímers presenten unes espècies adaptades a situacions extremes de sequera, de falta d’aigua durant períodes llargs de sequera, però també de resistència a aiguats sobtats.

	Aloc	Aloc
Vitex agnus-castus
	Baladre	Baladre
Nerium oleander
	Jonc boval	Jonc boval
Scirpus holoschoenus

Vegetació pròpia d’aigües salabroses

En alguns aiguamolls i trams baixos de riu hi ha una vegetació adaptada especialment a una salinitat elevada.

	Salicòrnia o cirialera	Salicòrnia o cirialera
Arthrochemun fruticosum
	Tamariu africà	Tamariu africà
Tamarix africana
	Tamariu gàlic	Tamariu gàlic
Tamarix anglica

Espècies invasores

Les intervencions humanes (tales, moviments de terres, etc.) i altres pertorbacions fan que les espècies invasores trobin l’oportunitat per a establir-se a la riba del riu. Aquestes espècies representen una pressió important perquè substitueixen les espècies autòctones i poden transformar molt l’ambient riberenc, en ocasions, arribant a constituir poblaments monoespecífics, sense valor natural. Cal controlar les espècies invasores i, tant o més important, evitar noves introduccions.

*Es consideren espècies invasores aquelles que proliferen en un territori del qual no són originàries i on han accedit per acció humana.

	Ailant	Ailant
Ailanthus altissima
	Canya	Canya
Arundo donax
	Robínia o escàrcia	Robínia o escàrcia
Robinia pseudoacacia
	Platanus	Platanus
Platanus x hispanica
	Desmai	Desmai
Salix babylonica
	Auró americà	Auró americà
Acer negundo
	Lledoner	Lledoner
Celtis australis
	Vimetera	Vimetera
Salix fragilis
	Pollancre del Canadà	Pollancre del Canadà
Populus x canadiensis
	Carolina	Carolina
Populus deltoides
	Budleia	Budleia
Buddleja davidii
	Raïm de moro	Raïm de moro
Phytolacca americana
	Noguera	Noguera
Juglans regia
	Om de jardí	Om de jardí
Ulmus pumila
	Plomall de la pampa	Plomall de la pampa
Cortaderia selloana
	Nyàmera	Nyàmera
Helianthus tuberosus
	Lligabosc o xuclamel japonès	Lligabosc o xuclamel japonès
Lonicera japonica
	Tabac de jardí	Tabac de jardí
Nicotiana glauca
	Heura de Virgínia	Heura de Virgínia
Parthenocisus quinquefolia
	Bambú	Bambú
Bambusa vulgaris, Phyllostachys sp.

Il·lustracions: © Toni Llobet