Museu del Ter CERM
Coneix el riu

Els macroinvertebrats aquàtics com a indicadors de la qualitat de l’aigua

Els macroinvertebrats són bons indicadors de qualitat biològica perquè són fàcils de mostrejar i tenen una identificació taxonòmica relativament senzilla. D’altra banda, estan distribuïts de manera àmplia a la majoria de punts d’aigua.

Es fan servir com a indicadors de qualitat a la majoria de rius del món, perquè responen als canvis ambientals d’una manera molt directa i permeten avaluar les possibles pertorbacions que pateixen els rius i zones humides.

Si la qualitat és bona, hi ha moltes més espècies. Si és dolenta, hi pot haver molts individus, però poques espècies

Qualitat bona

Qualitat Intermèdia

Qualitat dolenta

Macroinvertebrats aquàtics

Els macroinvertebrats aquàtics són animals (sense esquelet intern) de mida gran (fan més de 500 micròmetres) que viuen als ecosistemes aquàtics continentals (rius, basses, llacs, estuaris…).

Es distribueixen pels diferents ambients d’una massa d’aigua: sota les pedres, en aigües encalmades, ràpids, gorgues, enmig de la vegetació submergida, etc.

Són organismes aquàtics i també semiaquàtics. Un exemple d’organismes semiaquàtics són els heteròpters, els sabaters i corredors, que caminen, llisquen o salten per la superfície de l’aigua. Hi ha ben pocs macroinvertebrats que siguin realment aquàtics al llarg de tota la vida, com les esponges, els mol·luscs i els crancs.

La majoria, sobretot els insectes com les frigànies, dragues o cuques de capsa, o les libèl·lules, viuen a l’aigua només durant la fase larvària o de nimfa.

cicle
cicle
cicle

Planàries

	Dugèsid

Dugèsid
Dugesiidae

Cucs

	Lumbrícid

Lumbrícid
Lumbricidae

Aràcnids

	Àcar aquàtic

Àcar aquàtic
Hydracarina

Sangoneres

	Erpobdèl·lid

Erpobdèl·lid
Erpobdellidae

 

	Glossifònids

Glossifònids
Glosiphoniidae


Mol·luscs

	Ancil

Ancil
Ancylidae

	Limnèid

Limnèid
Lymnaeidae

	Físid

Físid
Physidae

	Planòrbid

Planòrbid
Planorbidae

	Nàiade

Nàiade
Unionidae

Crustacis

	Puça d'aigua

Puça d'aigua
Cladocera

	Copèpode

Copèpode
Copepoda

	Ostracoda

Ostracoda
Ostracoda

	Asèl·lids

Asèl·lids
Aseliidae

	Cranc de riu

Cranc de riu
Astacidae

Insectes

Efímeres

	Bètid

Bètid
Baetidae

	Cènid

Cènid
Caenidae

	Leptoflèbid

Leptoflèbid
Leptophlebiidae

	Heptagènid

Heptagènid
Heptageniidae

Heteròpters

	Barquer

Barquer
Notonectidae

	Barquer petit

Barquer petit
Corixidae

	Escorpí d'aigua

Escorpí d'aigua
Nepidae

	Corredor

Corredor
Hydrometridae

	Sabater

Sabater
Gerridae

Libèl·lules

	Èsnid

Èsnid
Aeshnidae

	Gòmfid

Gòmfid
Gomphidae

	Libel·lúlid

Libel·lúlid
Libellulidae

	Calopterígid

Calopterígid
Calopterygidae

	Lèstid

Lèstid
Lestidae

Escarbats

	Escarbats de bassa

Escarbats de bassa
Dytiscidae

	Hidrofílid

Hidrofílid
Hydrophilidae

	Halíplid

Halíplid
Haliplidae

	Èlmid

Èlmid
Elmidae

	Escrivà

Escrivà
Gyrinidae

	Driòpid

Driòpid
Dryopidae

Perles

	Nemúrid

Nemúrid
Nemouridae

	Leúctrid

Leúctrid
Leuctridae

	Perla

Perla
Perlidae

	Perlòdid

Perlòdid
Perlodidae

Tricòpters

	Limnefílid

Limnefílid
Limnephilidae

	Leptocèrid

Leptocèrid
Leptoceridae

	Hidropsíquid

Hidropsíquid
Hydropsychidae

	Riacofílid

Riacofílid
Rhyacofilidae

	Filopotàmid

Filopotàmid
Philopotamidae

Dípter

	Mosquit d'eixam

Mosquit d'eixam
Chironomidae

	Mosca negra

Mosca negra
Simuliidae

	Mosquit

Mosquit
Culicidae

	Típula

Típula
Tipulidae

	Cua de rata

Cua de rata
Syrphidae

Il·lustracions: © Toni Llobet